girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Ikonograficzny Aneks Jana Niteckiego

do dzieła Marii i Jacka Łempickich
"
Święci w Polsce i ich kult w świetle historii"
=================================

girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
 
Ku Bogu w zachwycie
girlandagirlandagirlandagirlanda

Księga Rodzaju I.

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.

(2) A ziemia była pustkowiem i chaosem;

ciemność była nad otchłanią,

a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.

(3) I rzekł Bóg:

Niech stanie się światłość.

I stała się światłość.

(4) I widział Bóg, że światłość była dobra.

Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności.

(5) I nazwał Bóg światłość dniem,

a ciemność nazwał nocą.

I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień pierwszy.
Bóg
 Duch

niebo
ziemia
 
światłość
ciemność

(6) Potem rzekł Bóg:

Niech powstanie sklepienie pośród wód

i niech oddzieli wody od wód!

(7) Uczynił więc Bóg sklepienie,

i oddzielił wody pod sklepieniem

od wód nad sklepieniem;

i tak się stało.

(8) I nazwał Bóg sklepienie niebem.

I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień drugi.
wody

(9) Potem rzekł Bóg:

Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce

i niech się ukaże suchy ląd!

I tak się stało.

(10) Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią,

a zbiorowisko wód nazwał morzem.

I widział Bóg, że to było dobre.

(11) Potem rzekł Bóg:

Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą,

wydającą nasienie i drzewem owocowym,

rodzącym według rodzaju swego owoc,

w którym jest jego nasienie na ziemi!

I tak się stało.

(12) I wydała ziemia zieleń,

ziele wydające nasienie według rodzajów jego,

i drzewo owocowe,

w którym jest nasienie według rodzaju jego.

I widział Bóg, że to było dobre.

(13) I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trzeci.
morza

rzeki

lądy -
góry

rośliny

kwiaty

(14) Potem rzekł Bóg:

Niech powstaną światła na sklepieniu niebios,

aby oddzielały dzień od nocy

i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat!

(15) Niech będą światłami na sklepieniu niebios,

aby świecić nad ziemią!

I tak się stało.

(16) I uczynił Bóg dwa wielkie światła:

większe światło, aby rządziło dniem,

i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.

(17) I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios,

aby świeciły nad ziemią.

(18) I rządziły dniem i nocą

oraz aby oddzielały światłość od ciemności.

I widział Bóg, że to było dobre.

(19) I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.
pory roku
 
słońce
 
księżyc
 
gwiazdy

(20) Potem rzekł Bóg:

Niech zaroją się wody mrowiem istot żywych,

a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios!

(21) I stworzył Bóg wielkie potwory

i wszelkie żywe, ruchliwe istoty,

którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów,

nadto wszelkie ptactwo skrzydlate

według rodzajów jego;

i widział Bóg, że to było dobre.

(22) I błogosławił im Bóg mówiąc:

Rozradzajcie się i rozmnażajcie się,

i napełniajcie wody w morzach,

a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi!

(23) I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty.
zwierzęta
morskie


ptaki

(24) Potem rzekł Bóg:

Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej:

bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich.

I tak się stało.

(25) I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich,

i bydło według rodzaju jego,

i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich;

i widział Bóg, że to było dobre.

(26) Potem rzekł Bóg:

Uczyńmy człowieka na obraz nasz,

podobnego do nas

i niech panuje nad rybami morskimi

i nad ptactwem niebios, i nad bydłem,

i nad całą ziemią,

i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.

(27) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój.

Na obraz Boga stworzył go.

Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.

(28) I błogosławił im Bóg,

i rzekł do nich Bóg:

Rozradzajcie się i rozmnażajcie się,

i napełniajcie ziemię,

i czyńcie ją sobie poddaną;

panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios,

i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!

(29) Potem rzekł Bóg:

Oto daję wam wszelką roślinę

wydającą nasienie na całej ziemi

i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie:

niech będzie dla was pokarmem!

(30) Wszystkim zaś dzikim zwierzętom

i wszelkiemu ptactwu niebios,

i wszelkim płazom na ziemi,

w których jest tchnienie życia,

daję na pokarm wszystkie rośliny.

I tak się stało.

(31) I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił,

a było to bardzo dobre.

I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty.
zwierzęta
lądowe


drzewa
owocowe


człowiek

życie
i śmierć


ciekawostki
stworzenia

Księga Rodzaju II. 

(1) Tak zostały ukończone niebo i ziemia

oraz cały ich zastęp.

(2) I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje,

które uczynił,

i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła,

które uczynił.

(3) I pobłogosławił Bóg dzień siódmy,

i poświęcił go,

bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego,

którego Bóg dokonał w stworzeniu.
odpoczynek

 
https://www.youtube.com/watch?v=9827cM3yR94  
 

I

Księga Wyjścia XX
1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa:
2 "Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego,
co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko,
ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

II

7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno.

III

8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.
11 W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
Pamiętaj,
abyś dzień święty święcił!

IV

12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

Czcij ojca swego
i matkę swoją!

V

13 Nie będziesz zabijał. Nie zabijaj!

VI

14 Nie będziesz cudzołożył. Nie cudzołóż!

VII

15 Nie będziesz kradł. Nie kradnij!

VIII

16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu!

IX

17 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego Nie pożądaj żony bliźniego twego!

X

ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego". Ani żadnej rzeczy, która jego jest!
 
https:
 
1 "<Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem>. To jest największe i pierwsze przykazanie. Miłość
Boga
2 Drugie podobne do niego to: <Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego>” (Mt 22, 37-39) Miłość
 bliźniego

CHRYSTUS
oraz MARYJA
KOŚCIÓŁ i WIARA ŚWIĘCI
MAŁŻEŃSTWO,
RODZINA i DZIECI
KAPŁAŃSTWO
i SŁUŻBA BOGU
ZAKONY
i ŻYCIE UŚWIĘCONE
WIOSNA MŁODOŚCI LATO DOJRZAŁOŚCI JESIEŃ STAROŚCI
SZATAN i ZŁO KRÓLESTWO ZŁA GRZESZNICY
 
PIĘKNO BOŻE PIĘKNO SZTUKI
RELIGIA
i WYCHOWANIE
ATEIZM
i BEZBOŻNOŚĆ
EUCHARYSTIA
i MODLITWA
BLUŹNIERSTWA
i SEKTY
PRAWDA, SZCZEROŚĆ
i UCZCIWOŚĆ
FAŁSZ, OBŁUDA
i MANIPULACJA
NADZIEJA ROZPACZ i LĘK
OJCZYZNA
i PATRIOTYZM
ZDRADA, ZNIEWOLENIE
i OBOJĘTNOŚĆ WOBEC OJCZYZNY
MIŁOSIERDZIE
BOŻE i LUDZKIE
OKRUCIEŃSTWO
i BEZDUSZNOŚĆ
RADOŚĆ PRZECIWNOŚCI ŻYCIOWE
i UTRAPIENIA
WOLNOŚĆ
i WOLNA WOLA
GŁUPOTA i SAMOWOLA
PRZEBACZENIE
i ZGODA
ZAPIEKŁA WROGOŚĆ
i NIEZGODA
POKÓJ
i DZIAŁANIA POKOJOWE
WOJNA
i ZBRODNIE WOJENNE
RADY i UWAGI
DLA WIERZĄCYCH
UWAGI
DLA GRZESZĄCYCH i BEZBOŻNYCH


7 CNÓT GŁÓWNYCH
WSTĘP - SKLEP
7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH
POKORA PYCHA
HOJNOŚĆ CHCIWOŚĆ
CZYSTOŚĆ NIECZYSTOŚĆ
MIŁOŚĆ (DOBROĆ) ZAZDROŚĆ
UMIARKOWANIE BRAK UMIARU W JEDZENIU i PICIU
CIERPLIWOŚĆ GNIEW
GORLIWOŚĆ i PRACOWITOŚĆ LENISTWOkontakt:
Maria Łempicka: marlempicka@gmail.com
Jan Nitecki: niteckijan123@gmail.com

 

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2016